DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OBOWIĄZEK INF. RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21B, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej, 57-409 Ścinawka Dolna 21B, tel. 74/8715376; e-mail dps-scinawka@post.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917),
 • dane są przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli zostaną spełnione przesłanki art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do zawarcia umowy o pracę oraz wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika, dlatego też nie można tych danych przenosić ani usuwać,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych,
 • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tzn. nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula dla mieszkańców i opiekunów prawnych mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem danych osobowych Podopiecznego jest Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej, 57-409 Ścinawka Dolna 21B, tel. 74/8715376; e-mail dps-scinawka@post.pl
 • przetwarzanie danych osobowych Mieszkańca jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz zadań zleconych DPS przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
 • dane Podopiecznego są przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat,
 • Opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści danych Podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych,
 • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tzn. nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula dla kontrahentów, darczyńców

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że

 • administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej, 57-409 Ścinawka Dolna 21B, tel. 74/8715376; e-mail dps-scinawka@post.pl
 • dane osobowe (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i korespondencyjne oraz dane dotyczące zawartych umów, dane finansowe w tym nr rachunku bankowego) przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze –
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne, czyli nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli zostaną spełnione przesłanki w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych,
 • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tzn. nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję