DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

Do naszego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
 
przyjmowane są  dzieci młodzież
z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego i głębokiego
i sprzężonymi niepełnosprawnościami.     
 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM.

                                             
1.Rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, które z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej.
 
2.Rodzic (opiekun prawny)dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowaniu dziecka do domu pomocy społecznej.
 
3.W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej  może zdecydować sąd rodzinny bez zgody osoby kierowanej lub rodziców (opiekunów prawnych) 
                                                   
4.Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do  Domu Pomocy Społecznej.     
      
5.Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje pełną dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Kłodzku ,który wydaję decyzję  o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 
6.Miesięczny koszt pobytu w naszym Domu wynosi aktualnie 2778 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:
 
a.mieszkaniec domu ( 70%  dochodu dziecka –jeśli dziecko posiada dochód np. rentę po rodzicu).
 
b.rodzic- zależnie od posiadanych dochodów
 
c.Gmina (Miasto) z której (go ) osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 
W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina lub miasto. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo  w kosztach lub  ponoszą pełną  odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.
 
 
Nasi wychowankowie w placówce maja możliwości korzystania z
 • Usług rehabilitacyjnych (szeroko pojętych)
 •  Usługi terapii zajęciowej (szeroko pojętej)
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Hydroterapia
 • Ergoterapia
 • Basen wodny w Nowej Rudzie
 • Hipoetrapia w Bożkowie
 • Grota solna w Polanicy
Dla najmłodszych
 • Sala doświadczania świata
 • Suchy basen z piłeczkami 
 • Edukacja w szkole
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję