DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
11 LUTY 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
 
   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PEDAGOGA
POMOC PEDAGOGICZNA
 
 
Terapię Pedagogiczną prowadzi Pedagog s. Mariola Klara
 
 
Terapia pedagogiczna prowadzona w DPS dla Dzieci polega na;

systematycznym prowadzeniu z mieszkańcami oddziaływań pedagogicznych, mających charakter zajęć ukierunkowanych na stwarzanie  możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu, za pomocą różnych metod wspomagania psychoruchowego:

 • Metody W. Sherborne – ruch rozwijający,
 • Metody Denisona,
 • Metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji,
 • Metody Ch. Knillów - „Programów aktywności” oraz „Dotyk i komunikacja”.  


Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych,
 • wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • zainteresowań,
 • aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni,
 • rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie i stymulacja zmysłów,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.


Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są najczęściej z mieszkańcami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, natomiast zajęcia grupowe z osobami dobranymi pod kątem zbliżonych możliwości poznawczych.

Praca terapeutyczna oparta jest na diagnozie mieszkańca, jego obserwacji, a także na ramowym indywidualnym programie rozwoju, który zawiera: ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne zaburzonych funkcji, ćwiczenia psychomotoryczne oraz relaksacyjne.
 
 
Celem tych zajęć jest rozwijanie: Ogólne usprawnianie
 

FORMY I SPOSOBY POMOCY

POSTĘPOWANIE:

Podczas realizacji powyższego planu pracy wykorzystam m. in. metod:

Rozpoznawanie potrzeb wychowanka, szans i ograniczeń rozwojowych, preferowanych rodzajów aktywności itp.

Prowadzenie obserwacji, wywiadów, badań, sporządzanie, opinii pedagogicznych – wg potrzeb.

Analiza sytuacji problemowych, udział w rozwiązywaniu bieżących trudności w pracy z wychowankami.

Pomoc pedagogiczna wg potrzeb zaobserwowanych lub zgłaszanych przez opiekunów, lub inne osoby pracujące na rzecz wychowanka.

Konsekwencja

Ustalony system wymagań

Tworzenie interesujących zajęć dla wychowanka

Rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych

Unikanie sytuacji konfliktowych – próby oceny zachowania własnego niepożądanych innych.

Niwelowanie niepożądanych zachowań

Elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

Elementy Kinezjologii edukacyjnej G. Dennisona

Elementy Arterapii

Muzykoterapię

Bajkoterapię

Ergoterapia

Wybrane techniki relaksacyjne

Ćwiczenia grafomotoryczne  M. Bogdanowicz

Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Elementy metody-Pedagogika zabawy

CELE

Poszukiwanie form porozumiewania się z dzieckiem,

Kształtowanie interakcji z innymi dziećmi,

Poszerzanie umiejętności związanych z samoobsługą,

Kształtowanie orientacji w najbliższym otoczeniu,

Wspomaganie rozwoju spostrzegania,

Kształtowanie umiejętności manipulacyjnych.

 
U najmłodszych wychowanków zwrócę uwagę na

Ćwiczenia grafomotoryczne /uczące regulowania napięcia mięśniowego oraz płynności ruchów.

Kształtowanie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość.

Ćwiczenia kształtujące analizę i syntezę wzrokową oraz pamięć wzrokową.

Kształtowanie percepcji słuchowej. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej.

Ćwiczenia grafomotoryczne /uczące regulowania napięcia mięśniowego oraz płynności ruchów

pogrubianie konturów,

rysowanie wzorów po śladzie kropkowym i kreskowym,

rysowanie za pomocą szablonów,

kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną,

zamalowywanie kredkami małych przestrzeni,

kreskowanie,

rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze,

ćwiczenia poprawiające graficzną stronę pisma, pisanie wyrazów, sylab bez odrywania ręki

wypracowanie prawidłowej postawy podczas pisania i prawidłowego ułożenia ręki na narzędziu pisarskim.

Kształtowanie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość

dobieranie par jednakowych obrazków,

dobieranie par jednakowych figur geometrycznych,

porównywanie obrazków różniących się drobnymi szczegółami,

rozpoznawanie treści obrazków prezentowanych w krótkich ekspozycjach,

układanie obrazków wg instrukcji słownej,

wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter.

Ćwiczenia kształtujące analizę i syntezę wzrokową oraz pamięć wzrokową

odtwarzanie z pamięci układów /obrazów, przedmiotów, figur geometrycznych/

rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów.

Kształtowanie percepcji słuchowej. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej

podział wyrazów na sylaby,

liczenie sylab w wyrazach,

porównywanie liczby sylab w wyrazach,

tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby,

synteza sylab podanych ze słuchu,

rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie wyrazów,

dobieranie par obrazków wg pierwszej głoski,

rozpoznawanie określonej głoski w wygłosie wyrazów.

 
Wszelkie oddziaływania pedagogiczne mają na celu osiągnięcie przez ucznia określonych kompetencji:

umiejętność nawiązywana i utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi;

poczucie przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego i poczucia tożsamości narodowej;

umiejętność działania w różnych sytuacjach życia codziennego;

odczuwanie potrzeby kontaktu z przyrodą;

ciekawość poznawczą;

pobudzone zmysły (dotyk, smak, słuch, wzrok, węch);

integracja ruchowo – zmysłowa;

Usprawnienie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji:

rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, motoryki małej i dużej;

organizowanie odpowiednich warunków i sytuacji sprzyjających kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb.

Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku:

poczucie przynależności do grupy, środowiska społecznego;

rozumie zjawiska i zależności występujące w środowisku;

 rozumie i reaguje na różne sygnały;

posiada wiedzę dotyczącą zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania w środowisku;

nawiązuje kontakty koleżeńskie i podtrzymuje je;

przestrzega zasady i normy postępowania w różnych sytuacjach i miejscach    (na drogach, w środkach komunikacji, w kinie, muzeum, teatrze, na poczcie, w sklepie);

potrafi prosić o pomoc w razie potrzeby;

udziela pomocy innym w razie potrzeby; udziela informacji zwrotnej;

uczestniczy w grach i zabawach.

Rozwijanie umiejętności służące zdobywaniu wiedzy:

rozumie informacje słowne i bezsłowne;

potrafi przekazać informacje słownie, za pomocą symboli, gestu, mimiki i plastycznie;

uważnie słucha innych;

potrafi obserwować, porównywać i przy pomocy prowadzącego wyciągać   wnioski.

Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno – moralnej:

rozumie i wykonuje polecenia i prośby skierowane do niego;

uczy się kontrolować swoje zachowania;

zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się;

szanuje rośliny i otacza opieką zwierzęta;

jest wrażliwy na piękno kultury i sztuki.

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności:

podejmuje zadania związane z zabawą i rozwijaniem własnych zainteresowań i zdolności;

właściwie wykorzystuje czas wolny;

uczy się samokontroli, właściwie reaguje na ocenę innych.

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem:

troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

ubiera się zgodnie z porą roku i pogodą;

potrafi przygotować przy pomocy prosty posiłek – kanapki, surówki i sałatki;

posiada wiedzę na temat własnego ciała.

 
Stymulacja dotyku, Stymulacja smaku, Stymulacja węchu, Stymulacja słuchowa, Stymulacja wzroku

zabawy w wodzie zimnej i ciepłej: przelewanie wody, chlapanie, zbieranie wody gąbką i wyciskanie jej

zabawy w kaszy, fasoli, grochu, soli: przesypywanie rękami z większego pojemnika do mniejszego, szukanie w materiałach sypkich koralików, małych klocków

pozwalamy dziecku próbować niewielkich ilości różnych smaków np.: miód, rodzynki, lizanie słonych krakersów, cytryna, gorzka herbata

olejki zapachowe, olejki do ciasta, różne produkty spożywcze

słuchanie dźwięków muzyki o różnym natężeniu

zachęcanie wydawania dźwięków poprzez naśladownictwo.

szukanie źródła dźwięku- chowamy pozytywkę, jakąś grającą zabawkę i zachęcamy do poszukiwań.

zabawy w wytwarzanie dźwięków- stukanie w różne przedmioty

rozpoznawanie znanych przedmiotów, zwierząt, obrazków.

wkładanie przedmiotów o różnych kształtach do pudełek z wyciętymi wzorami kształtów

różnicowanie przedmiotów według kształtów: układanie „pociągów” z klocków,