DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
10 LISTOPADA 2017 r.
 
   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PR.SOCJALNY
 

Pracownik Socjalny - Pani Wioletta
 
W ramach pracy socjalnej zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
pracownik socjalny realizuje następujące zadania i obowiązki:
 
 • Pomaga w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców;
 • Prowadzi akta osobowe mieszkańców;
 • Przeprowadza wywiady i przekazuje informacje o wysokości miesięcznego kosztu za pobyt w dps;
 • Wypełnia i składa wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • Sporządza wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • Wypełnia i składa wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 • Wypełnia, kompletuje i składa wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Przeprowadza postępowanie proceduralne związane z ubezwłasnowolnieniem i ustanowieniem opiekuna prawnego;
 • Wypełnia, kompletuje i składa wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego;
 • Wypełnia i składa wnioski na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • Prowadzi korespondencje prywatną i urzędową mieszkańców;
 • Utrzymuje kontakty z rodzinami i opiekunami;
 • Opracowuje, aktualizuje i wdraża indywidualne plany wsparcia mieszkańców;
 • Współpracuje z członkami Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
 • Koordynuje pracę Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
 • Sporządza opinie o mieszkańcach;
 • Przyjmuje uwagi i wnioski od mieszkańców i ich rodzin;
 • Prowadzi poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjecie do domu pomocy społecznej, oraz informuje o procedurach przyjęcia:
 • Odwiedza chorych w szpitalu;
 • Zawiadamia rodzinę o śmierci mieszkańca;
 • Informuje rodzinę o pozostawionym depozycie i postępowaniu spadkowym;

 

 
W celu załatwienia spraw mieszkańców pracownik socjalny współpracuje między innymi z takimi instytucjami jak:
 
 • MOPS, GOPS, MOPR, OPS;
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIENIE;
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;
 • SĄD OKRĘGOWY I RODZINNY;
 • PROKURATURA;
 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA;
 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
 • POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
 • SZKOŁA;
 • URZĄD MIASTA I GMINY, STAROSTWO;
Pracownik socjalny wspomaga mieszkańców poprzez:
 • bezpośredni kontakt z mieszkańcem i świadczenie mu pomocy (spacery, wspólne spędzanie czasu wolnego);
 • udział w zajęciach lub organizowanie zajęć dla mieszkańców – zabawy okolicznościowe, andrzejki, bal karnawałowy,dzień dziecka itp.:
 • udział w imprezach kulturowo – rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców oraz imprezach o charakterze integralnym;
 • pomoc w organizowaniu czasu wolnego z wykorzystaniem umiejętności, predyspozycji i uzdolnień mieszkańca;
 • motywowanie do aktywnego uczestnictwa w oferowanych usługach terapeutyczno – rehabilitacyjnych;
 • mediacje i negocjacje w interesie mieszkańca;
Pomoc nowoprzyjętym mieszkańcom jest realizowana przez:
 • analizę dokumentów i założenie akt osobowych w momencie przybycia;
 • udzielenie ogólnych informacji o funkcjonowaniu domu i porządku dnia;
 • pomoc w zorientowaniu się w rozkładzie budynku;
 • obserwowanie i diagnozowanie stanu psychofizycznego mieszkańca;
 • przedstawienie gamy zajęć terapeutycznych i innych form aktywności i zachęcanie do korzystania z tej oferty.
Pracownik socjalny w swojej pracy, kieruje się takimi zasadami jak:
 • zasadą akceptacji mieszkańca;
 • zasadą indywidualizacji i podmiotowości ;
 • zasadą neutralności i obiektywizmu;
 • zasadą ograniczonego zaangażowania emocjonalnego;
 • zasadą samostanowienia przez mieszkańca;
 • zasadą poufności informacji.