DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PR.SOCJALNY
 

Pracownik Socjalny
Pani Wioletta Jaworska
 
W ramach pracy socjalnej zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
pracownik socjalny realizuje następujące zadania i obowiązki:
 
 • Pomaga w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców;
 • Prowadzi akta osobowe mieszkańców;
 • Przeprowadza wywiady i przekazuje informacje o wysokości miesięcznego kosztu za pobyt w dps;
 • Wypełnia i składa wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • Sporządza wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • Wypełnia i składa wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 • Wypełnia, kompletuje i składa wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Przeprowadza postępowanie proceduralne związane z ubezwłasnowolnieniem i ustanowieniem opiekuna prawnego;
 • Wypełnia, kompletuje i składa wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego;
 • Wypełnia i składa wnioski na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • Prowadzi korespondencje prywatną i urzędową mieszkańców;
 • Utrzymuje kontakty z rodzinami i opiekunami;
 • Opracowuje, aktualizuje i wdraża indywidualne plany wsparcia mieszkańców;
 • Współpracuje z członkami Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
 • Koordynuje pracę Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
 • Sporządza opinie o mieszkańcach;
 • Przyjmuje uwagi i wnioski od mieszkańców i ich rodzin;
 • Prowadzi poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjecie do domu pomocy społecznej, oraz informuje o procedurach przyjęcia:
 • Odwiedza chorych w szpitalu;
 • Zawiadamia rodzinę o śmierci mieszkańca;
 • Informuje rodzinę o pozostawionym depozycie i postępowaniu spadkowym;

 

 
W celu załatwienia spraw mieszkańców pracownik socjalny współpracuje między innymi z takimi instytucjami jak:
 
 • MOPS, GOPS, MOPR, OPS;
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZIENIE;
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;
 • SĄD OKRĘGOWY I RODZINNY;
 • PROKURATURA;
 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA;
 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
 • POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
 • SZKOŁA;
 • URZĄD MIASTA I GMINY, STAROSTWO;
Pracownik socjalny wspomaga mieszkańców poprzez:
 • bezpośredni kontakt z mieszkańcem i świadczenie mu pomocy (spacery, wspólne spędzanie czasu wolnego);
 • udział w zajęciach lub organizowanie zajęć dla mieszkańców – zabawy okolicznościowe, andrzejki, bal karnawałowy,dzień dziecka itp.:
 • udział w imprezach kulturowo – rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców oraz imprezach o charakterze integralnym;
 • pomoc w organizowaniu czasu wolnego z wykorzystaniem umiejętności, predyspozycji i uzdolnień mieszkańca;
 • motywowanie do aktywnego uczestnictwa w oferowanych usługach terapeutyczno – rehabilitacyjnych;
 • mediacje i negocjacje w interesie mieszkańca;
Pomoc nowoprzyjętym mieszkańcom jest realizowana przez:
 • analizę dokumentów i założenie akt osobowych w momencie przybycia;
 • udzielenie ogólnych informacji o funkcjonowaniu domu i porządku dnia;
 • pomoc w zorientowaniu się w rozkładzie budynku;
 • obserwowanie i diagnozowanie stanu psychofizycznego mieszkańca;
 • przedstawienie gamy zajęć terapeutycznych i innych form aktywności i zachęcanie do korzystania z tej oferty.
Pracownik socjalny w swojej pracy, kieruje się takimi zasadami jak:
 • zasadą akceptacji mieszkańca;
 • zasadą indywidualizacji i podmiotowości ;
 • zasadą neutralności i obiektywizmu;
 • zasadą ograniczonego zaangażowania emocjonalnego;
 • zasadą samostanowienia przez mieszkańca;
 • zasadą poufności informacji.

 


 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję