DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      DPS DLA DZIECI      REGULAMIN
 R E G U L A M I N

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w  
 
ŚCINAWCE DOLNEJ
 
 

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej jest placówką własną Zgromadzenia wypełniającą zadania zlecone przez Starostę Powiatu Kłodzkiego z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

2. Dom jest przeznaczony dla 50 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Dom jako placówka pomocy społecznej jest prowadzony zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej oraz założeniami konstytucyjnymi Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

4. Domem kieruje Siostra Dyrektor, która zatrudnia i zwalnia pracowników i jest ich bezpośrednim przełożonym.

§ 2

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych, zdrowotnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, zapewnienie wychowania religijnego oraz potrzeb religijnych.

2. Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowywany w miarę możliwości do potrzeb poszczególnych mieszkańców.

3. Zadania określone w ust. 1 i 2 wypełniane są w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.

4. Dla realizacji zadań Domu - Siostra Dyrektor zatrudniać będzie do współpracy osoby świeckie posiadające wysokie kwalifikacje moralne.

§ 3

1. Podstawę prawną funkcjonowania Domu stanowi umowa zawarta między Starostą Powiatu Kłodzkiego a Przełożoną Generalną Zgromadzenia oraz Statut.

2. W działalności Domu - najważniejsze jest dobro mieszkańców, dlatego organizacja Domu ma być podporządkowana i ma służyć godności człowieka - mieszkańca Domu, poszanowaniu jego praw osobistych i słusznej wolności.

3. Mieszkańcy podzieleni są na trzy grupy według kryterium wieku, rozwoju, a także - stanu zdrowia i niesprawności ruchowej.

§ 4

Mieszkańcy Domu otrzymują w szczególności:

1. Miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne sprzęty i przedmioty osobistego użytku,

2. Odzież, bieliznę osobistą i obuwie, zwłaszcza ci, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,

3. Wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

4. Opiekę duchową, lekarską i pielęgnacyjną włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

5. Zabiegi usprawnienia leczniczego ( kinezyterapii i fizykoterapii ),

6. Leki i środki opatrunkowe, gdy tego potrzebują,

7. Uczenie i wychowanie przez doświadczenia życiowe oraz nauczanie specjalne dostosowane do indywidualnych możliwości,

8. Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,

9. Terapię zajęciową, a także dobrowolny udział w pracach na rzecz Domu,

10. Niezbędną opiekę i bezpieczeństwo na terenie domu oraz w czasie zorganizowanych zajęć poza domem.

§ 5

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się następujące w szczególności potrzeby:

1. Podmiotowego i godnego traktowania,

2. Posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

3. Umożliwienia korzystania z własnego ubrania,

4. Zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

5. Spożywania posiłków we wspólnocie z innymi - w warunkach zbliżonych do domu,

6. Udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

7. Aktywnego trybu życia - zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawa dla dzieci, nauka, terapia zajęciowa, praca, rekreacja,

8. Przełamywanie izolacji i monotonii życia w domu pomocy społecznej, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

§ 6

1. Pracę rehabilitacyjno - wychowawczą w stosunku do dzieci i osób młodych opiera się o programy indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych osób, które są następnie realizowane indywidualnie i w małych grupach.

2. Praca rehabilitacyjno - wychowawcza ma być dokumentowana.

§ 7

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają miedzy innymi prawo do:

1. Korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2. Uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnieniu ochrony prawnej,

3. Współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

4. Wyrabiania samodzielności i aktywności w warunkach Domu - na miarę indywidualnych możliwości,

5. Godnego traktowania i poszanowania praw osobistych,

6. Wychowania religijnego i opieki duszpasterskiej,

7. Przyjmowania odwiedzin krewnych, znajomych i podtrzymywania z nimi więzi przy pomocy opiekunek lub osoby przez siebie wybranej,

8. Przebywania poza Domem po uzyskaniu zgody Siostry Dyrektor,

9. Pełnej opieki w czasie choroby i umierania w spokoju i godności,

10. Pogrzebu według własnego wyznania i miejscowych zwyczajów.

§ 8

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1. Współdziałanie - w miarę swoich możliwości - z personelem w zaspokajaniu własnych potrzeb,

2. Przyczynianie się - w miarę możliwości - do tworzenia atmosfery rodzinnej w Domu i w grupie opiekuńczej,

3. Zachowywanie - w miarę możliwości - dobrych zasad współżycia oraz życzliwości wzajemnej,

4. Dbałość w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

5. Dbałość o mienie Domu,

6. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. Dyrektor Domu powołany jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej - w porozumieniu ze Starostą Powiatu Kłodzkiego.

2. Siostra Dyrektor reprezentuje Zgromadzenie w bieżącej działalności Domu i jest - w jego imieniu - odpowiedzialna za wypełnianie zadań określonych w umowie zlecenia.

§ 10

Dyrektor Domu zobowiązany jest w szczególności do:

1. Tworzenia w placówce atmosfery rodzinnej opartej na poszanowaniu praw mieszkańców i pracowników,

2. Kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

3. Zagwarantowania mieszkańcom przestrzegania ich praw osobistych,

4. Otoczenia mieszkańców szczególną troską w początkowym okresie ich pobytu, aby adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,

5. Zapoznania mieszkańców z jego uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu - w miarę możliwości,

6. Poinformowania o potrzebie złożenia do depozytu rzeczy wartościowych oraz prowadzenia rejestru depozytów,

7. Uzyskania od osób - u których nowo przybyły mieszkaniec ostatnio przebywał - wszelkich informacji dotyczących potrzeb, zachowań, postaw i nawyków oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z jego osobą,

8. Dopilnowania w stosunku do wszystkich wychowanków obowiązku szkolnego w „Szkole Życia”, a dla dzieci głęboko upośledzonych w wieku od 3 do 25 lat, umożliwienie korzystania w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. Wychowankowie, którzy ukończyli 16 lat powinni mieć ustalone grupy inwalidzkie,

9. Utrzymywania korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, a w przypadku braku rodziny - z innymi osobami, interesującymi się mieszkańcem Kontakt ten powinien polegać na bieżącym,  informowaniu o ważnych faktach dotyczących zmian w stanie zdrowia, skierowanie do szpitala lub sanatorium, zamiaru przeniesienia do innego Domu Pomocy Społecznej itp.

10. Dbania o wyznaczenie przez Sąd Opiekuńczy opiekuna prawnego lub kuratora dla dzieci, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich lub osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,

11. Utrzymywania stałego kontaktu z Sądem Opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi i kuratorami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu,

12. Zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami, jeśli pogrzebu nie sprawia rodzina.

§ 11

1. W Domu obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny.

§ 12

1. Wszyscy pracownicy są obowiązani do odpowiedzialności za mienie Domu, do poszanowania jego majątku oraz rzeczy i sprzętów należących do mieszkańców.

§ 13

1. Za sprawy socjalne mieszkańców i pracowników odpowiada Siostra Dyrektor.

§ 14

1. Prowadzenie dokumentacji z poszczególnych dziedzin Siostra Dyrektor przydziela kompetentnym pracownikom,

2. Prowadzenie dokumentacji biurowej i majątkowej oraz rachunkowości Siostra Dyrektor powierza Siostrze Księgowej, która pracę bezpośrednio nadzoruje.

§ 15

Regulamin Domu, który ma być zgodny ze Statutem, zatwierdza Siostra Dyrektor.
 
Ścinawka Dolna,  01.01.2000 r
 
 
Każdy z naszych wychowanków jest wyjątkowy.
Są dziećmi Boga kochającymi życie, ludźmi, pomimo swych chorób, niepełnosprawności
pragną być szczęśliwi i dawać szczęście innym.

Ty też możesz zostać wolontariuszem w DPS dla Dzieci.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne zezwolenie od opiekuna prawnego / rodzica na świadczenie pracy woluntarystycznej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej.

Wolontariat to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji i organizacji oraz wskazanych przez nie osób i rodzin, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusze poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym.

 "SŁUCHAJMY, JAK BIJĄ SERCA NASZYCH BLIŹNICH"

"Trzeba mieć otwarte serce,

w którym jest miejsce dla innych,

umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem

i przyjmować ich życzliwym sercem"
 
 
Czynności planowane dla wolontariuszy w naszej placówce
  • pomoc w karmieniu,
  • biblioterapia muzykoterapia, arteterapia, ergoterpia dla mieszkańców,
  • pomoc podczas spaceru,opieka i pomoc podczas wyjść poza teren domu
  • rozmowy indywidualne z mieszkańcem,    
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych
  • pomoc w przygotowaniu zabaw: andrzejkowych , karnawałowych, i innych okolicznościowych
  • towarzyszenie podczas imprez, i wspólna zabawa
  • ogólna pomoc dla mieszkańców

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt w sprawie wolontariatu

  • Dyrektor  s. Estera Markowską

lub

  • Wolontariuszka DPS  s. Klara Krupa
Obecni wolontariusze DPS DLA DZIECI W ŚCINAWCE DOLNEJ TO
 
Grupa młodzieży z Radkowa. już nie długo ukażą się pierwsze relacje wolontariuszy ze spotkać z naszymi wychowankami. Jak również fotografie. Proszę o cierpliwość.
 
Życie jest jedno.
Jest kruche i tajemnicze, czasami bardzo zaskakujące.
Dlatego trzeba cieszyć się każdą chwilą,
bo nie wiadomo kiedy świeczka życia się wypali....
 

Życie to nie sen rozkoszny,
Ani baśń tęczowa,
Ale walka nieustanna...
Bądź do niej gotowy
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję